Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Websites en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

 

 

Definities

 • Keukenmontage Noord-Nederland: gevestigd te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 70493855 handelend onder de naam Keukenmontage/Klussenbedrijf Noord-Nederland.
 • Website: de websites van Keukenmontage Noord-Nederland, te raadplegen via keukenaakoopadvies.nl , www.afvalemmer.eu , www.keukenaccessoire.be , www.bestekbakopmaat.nl, www.bestekbak.nl, www.websiteontwerpburo.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 • Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Keukenmontage Noord-Nederland en/of zich geregistreerd heeft op de één Websites.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Keukenmontage Noord-Nederland en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Keukenmontage Noord-Nederland, via de websites zoals genoemd in “Defenities punt 2”, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Keukenmontage Noord-Nederland slechts bindend, indien en voor zover deze door Keukenmontage Noord-Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Prijzen en informatie

 • Alle op de Websites en in andere van Keukenmontage Noord-Nederland afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Websites anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 • De inhoud van de Websites is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Keukenmontage Noord-Nederland kan echter niet garanderen dat alle informatie op de websites te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Websites en in andere van Keukenmontage Noord-Nederland afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 • Keukenmontage Noord-Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Totstandkoming Overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod op websites van Keukenmontage Noord-Nederland en het voldoen aan de daarbij door Keukenmontage Noord-Nederland gestelde voorwaarden.
 • Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Keukenmontage

Noord-Nederland, vanaf de desbetreffende website, onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 • Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Keukenmontage Noord-Nederland het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 • Keukenmontage Noord-Nederland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Keukenmontage Noord-Nederland op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

 

Uitvoering Overeenkomst

 • Zodra de bestelling door Keukenmontage Noord-Nederland is ontvangen, stuurt Keukenmontage Noord-Nederland de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 • Keukenmontage Noord-Nederland is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 • Op de Websites wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
 • Indien Keukenmontage Noord-Nederland de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 • Keukenmontage Noord-Nederland raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur na ontvangst, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 • Keukenmontage Noord-Nederland is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren, mits dit niet hem is overlegd.

 

 

Herroepingsrecht/retour

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Keukenmontage Noord-Nederland binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Keukenmontage Noord-Nederland een raming van deze kosten.
 • Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden. Alleen artikelen in originele en onbeschadigde verpakkingen worden geaccepteerd.
 • Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 • Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het formulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Keukenmontage Noord-Nederland, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Keukenmontage Noord-Nederland kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Keukenmontage Noord-Nederland bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het formulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

 

Keukenmontage Noord-Nederland

Cort van der Lindenstraat 7

9402 EA, Assen

 

 • Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen (exclusief alle verzendkosten) zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Keukenmontage Noord-Nederland de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij Keukenmontage Noord-Nederland aanbiedt het product zelf af te halen, mag Keukenmontage Noord-Nederland wachten met terugbetalen tot Keukenmontage Noord-Nederland het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 • Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Producten die naar specificaties en in opdracht van de klant worden gemaakt of producten die naar specificaties van de klant  worden aangepast;

 

 

Betaling

 • Klant dient betalingen aan Keukenmontage Noord-Nederland volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Keukenmontage Noord-Nederland is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 • Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de

Keukenmontage Noord-Nederland is gewezen op de te late betaling en Keukenmontage Noord-Nederland de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Keukenmontage Noord-Nederland gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Keukenmontage Noord-Nederland kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

 • Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Keukenmontage Noord-Nederland een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 • Keukenmontage Noord-Nederland staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Keukenmontage Noord-Nederland er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door Keukenmontage Noord-Nederland, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 • Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 24 uur nadat hij het gebrek heeft ontdekt Keukenmontage Noord-Nederland daarvan in kennis te stellen.
 • Indien Keukenmontage Noord-Nederland de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

 

Klachtenprocedure

 • Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Keukenmontage Noord-Nederland, dan kan hij bij Keukenmontage Noord-Nederland telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 • Keukenmontage Noord-Nederland geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Keukenmontage Noord-Nederland binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

 

Aansprakelijkheid

 • Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 • De totale aansprakelijkheid van Keukenmontage Noord-Nederland jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 • Aansprakelijkheid van Keukenmontage Noord-Nederland jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 • Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Keukenmontage

Noord-Nederland jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Keukenmontage Noord-Nederland.

 • De aansprakelijkheid van Keukenmontage Noord-Nederland jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Keukenmontage Noord-Nederland onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Keukenmontage Noord-Nederland ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Keukenmontage Noord-Nederland in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Keukenmontage Noord-Nederland meldt.
 • In geval van overmacht is Keukenmontage Noord-Nederland niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Keukenmontage Noord-Nederland.

 

Persoonsgegevens

1 Keukenmontage Noord-Nederland verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

 

Slotbepalingen

 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Keukenmontage Noord-Nederland gevestigd is.
 • Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

 

Keukenmontage Noord-Nederland

Cort van der Lindenstraat 7

9402 EA, Assen

 

Tel:  0592-345104

Email:  info@keukenmontagenoordnederland.nl, info@afvalemmer.eu, info@keukenaankoopadvies.nl, info@bestekbak.nl, info@bestekbakopmaat.nl, info@keukenaccessoire.be , www.websiteontwerpburo.nl

 

KvK 70493855

BTW NL858342698B01